ZÁKLADNÍ INFORMACE

POŘADATEL

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, z.s.
Sekce foniatrie a audiologie

ZÁŠTITA

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové a LF HK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové

MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU

Hotel, kongresové centrum a restaurace Nové Adalbertinum
Velké náměstí 32/40, 500 03 Hradec Králové

TERMÍN KONÁNÍ KONGRESU

6.-8. 6. 2024

TÉMA KONGRESU

Mezioborová spolupráce ve foniatrii

PREZIDENT

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové

ODBORNÝ GARANT

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové

VĚDECKÝ VÝBOR

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.
MUDr. Lukáš Lavička
doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.
prim. MUDr. Jitka Vydrová
doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

Asociace klinických logopedů České republiky
Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová

Speciální pedagogika
Mgr. Pavla Pražáková

Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.
MUDr. Jana Krtičková
Mgr. Markéta Kuchařová
MUDr. Kristýna Néma
Mgr. Denisa Stránská
MUDr. Jana Šatanková, Ph.D.
doc. MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D.


ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Ing. Šárka Martiníková
ARKON produkce
U Chatek 1444/1C
725 25 Ostrava 25

tel.: +420 774 889 264
e-mail: martinikova@arkon-produkce.cz


DŮLEŽITÁ DATA

15. 1. 2024
Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktu (instruktážní kurz)
1. 2. 2024
Vyrozumění o přijetí či nepřijetí instruktážního kurzu
31. 3. 2024
Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktu (přednáška; e-poster)
15. 4. 2024
Vyrozumění o přijetí či nepřijetí odborného sdělení (přednáška; e-poster)
1. 5. 2024
Odborný program
15. 5. 2024
Uzávěrka pro zaslání e-posteru
6.-8. 6. 2024
21. ČESKO–SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES
XXXIV. CELOSTÁTNÍ DNY EVY SEDLÁČKOVÉ 2024


AKREDITACE ČLK / CERTIFIKÁTY

LÉKAŘI – Vzdělávací akce je určena pro lékaře a bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Akce bude pořádána dle Vzdělávacího řádu dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Akce bude ohodnocena kredity.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester. Jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

KLINICKÝ LOGOPED – akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání klinických logopedů a bude registrována u Asociace klinických logopedů ČR z.s.. Akce bude ohodnocena kredity (8 kreditů).

BIOMEDICÍNSKÝ NEBO KLINICKÝ INŽENÝR - akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání a bude registrována u České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky (ČSBMILI). Akce bude ohodnocena kredity.

Vzdělávací portál České lékařské komory byl spuštěn v září 2020, usnadňuje lékařům proces celoživotního vzdělávání a správu dosažených kreditů.

Po skončení akce ČLK požaduje nahrání prezenční listiny účastníků vzdělávací akce do portálu. Prezenční listina obsahuje pouze evidenční čísla lékařů, kteří absolvovali danou akci a počet kreditů za akci. Proto je nutné, abyste při registraci uvedli své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO LÉKAŘE dle ČLK (ČLK ID). Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány.

Certifikáty a potvrzení o účasti se budou vydávat pouze registrovaným účastníkům po ukončení kongresu.